X
تبلیغات
رایتل

اردوهای دانش آموزی و عباس نمکی

اردوها وفعالیت های گروهی
یکشنبه 1 اسفند‌ماه سال 1389

آشنایی با بیمه های مرتبط با اردوها

آشنایی با بیمه های مرتبط با اردوها بیمه حوادث انفرادی چیست و چه مزایایی دارد؟ *بیمه حوادث انفرادی بیمه است با تعهدات بسیار مناسب و حق بیمه بسیار متعادل در مدت 24 ساعت و در طی یکسال که هزینه پزشکی و دیه , جرح و نقص عضو ناشی از حادثه را پوشش می دهد. ( مهم اینکه بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی دیه ناشی از حادثه را تحت پوشش قرار نمی دهند.) سقف تعهدات در جدول زیر متناسب با نوع شغلتان ، برای فوت و نقص عضو مبلغ 50,000,000 ریال , از کار افتادگی ناشی از حادثه 50,000,000 ریال و هزینه پزشکی تا سقف 5,000,000 ریال تحت پوشش بیمه نامه می باشد. شایان ذکر است که بیمه نامه فوق الذکر تا سقف 100,000,000 ریال جهت فوت , نقص عضو و ازکارافتادگی و هزینه های پزشکی تا سقف 10,000,000 ریال قابل افزایش است . بدیهی است در اینصورت مبلغ حق بیمه نیز دو برابر خواهد شد. به عبارت ساده تر چنانچه خدای ناکرده حادثه ای برای شخصی دارای بیمه حوادث انفرادی در مدت یکسال اتفاق بیفتد ، اگر حادثه منجر به فوت یا نقص عضو شود شرکت بیمه میهن موظف است مبلغ تعهد شده (5 تا 10 میلیون تومان) را به بیمه گذار پرداخت نماید.این در حالیست که فرد مورد نظر فقط 10 هزار تومان تا 32500 تومان (بسته به نوع شغل) برای یکسال پرداخت کرده است.(ماهیانه 1000 تا 3000 تومان!) *به‌ زبان‌ ساده‌، بیمه‌ چه‌فایده‌هایی‌ دارد ؟ بیمه‌، افزون‌ بر رفع‌ تشویش‌ خاطر، دلهره‌ ونگرانی‌ ازحوادث‌ زیانبار احتمالی‌ آینده‌، دارای‌ خصلت ‌تعاون‌ و کمک‌به‌ همنوع‌ است‌. *بیمه‌ نامه‌ از چه‌ زمانی‌ اعتبار دارد وبیمه‌گر از چه‌هنگامی‌ متعهد جبران‌ خسارت‌ وارده‌،ناشی‌ ازخطربیمه‌ شده‌ است‌ ؟ اعتبار بیمه‌ نامه‌ از ساعتی‌ که‌ درقرارداد قید شده‌، آغازمی‌شود، به‌ شرط آنکه‌ بیمه‌گذار حق‌بیمه‌ تعیین‌ شده‌ راپرداخت‌کند.اگرشرکت‌بیمه‌ باپرداخت‌اقساطی‌ حق‌بیمه‌موافقت‌ نماید، اعتبار آن‌ با پرداخت‌نخستین‌ قسط حق‌ بیمه‌شروع‌ می‌شود و بیمه‌گر از زمان‌اعتبار بیمه‌ متعهد جبران‌خسارت‌ وارده‌ ناشی‌ از خطر بیمه‌شده‌ است‌. *بیمه‌گذار چقدر فرصت‌ دارد تا وقوع‌حادثه‌ منجربه‌ خسارت‌ را به‌ اطلاع‌ بیمه‌گربرساند ؟تاپنج‌روز ازتاریخ‌اطلاع‌ خود از وقوع‌حادثه‌; قبل‌از اینکه‌آثارحادثه‌ از میان‌ برود و بیمه‌گر بتواندکارشناس‌ خود رابرای‌ارزیابی‌ خسارت‌ و میزان‌ تعهد خود اعزام‌ کند. *شرکت ‌بیمه‌، خسارت ‌را چگونه ‌می‌پردازد؟شرکت‌ بیمه‌، خسارت‌ را به‌ پول‌ نقد پرداخت‌ می‌کند،مگراینکه‌ حق‌ تعمیر یا جایگزینی‌ مورد بیمه‌ در بیمه‌نامه‌پیش‌بینی‌ شده‌ باشد. در آن‌ صورت‌ بیمه‌گر باید درمدت‌متعارف‌، تعمیر یا جایگزینی‌ را انجام‌ دهد. *آیابیمه‌گر، هزینه‌ پیشگیری‌ از توسعه‌ خسارت‌ ونجات‌ اموال‌بیمه‌شده‌ را می‌پردازد؟ بله‌. حتی‌ اگر تلاش‌ بیمه‌گذار هم‌نتیجه‌ بخش‌ نبوده‌ باشد. *فرانشیزچیست‌ ؟ درصد یا مبلغی‌ از خسارت‌ است‌، و جبران‌ آن‌برعهده‌ خودبیمه‌گذار. وجودبیمه‌نامه‌نبایدموجب‌سهل‌انگاری‌ بیمه‌گذارشود. بیمه‌گذار، همان‌ طور که‌ از اموال‌خود مراقبت‌ می‌کندباید از اموال‌ بیمه‌ شده‌ هم‌ مراقبت‌به‌عمل‌ آورد. وجودفرانشیزموجب‌می‌شود که‌ بیمه‌گذار درحفظ و نگهداری‌موضوع‌ بیمه‌ جدی‌ باشد. فرانشیز موجب‌حذف‌ خسارتهای‌جزئی‌ می‌شود که‌ به‌ تبع‌ آن‌ هزینه‌های‌اداری‌ و عملیاتی‌بیمه‌گر کاهش‌ می‌یابد. *اگر شخصی‌ براثرتصادف‌ با وسیله‌ نقلیه‌ بدون‌بیمه‌ نامه‌، مصدوم‌ یا فوت‌ شودیا اینکه‌ راننده‌ بعد ازتصادف‌، صحنه‌ حادثه‌ را ترک‌ کند، آیااو یابازماندگانش‌می‌توانند هزینه‌ یا غرامتی‌ دریافت‌ کنند ؟بله‌. صندوق‌ مستقلی‌ به‌ نام‌ صندوق‌ تأمین‌خسارتهای‌بدنی‌ در بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ وجود دارد که‌وظیفه‌اش‌پرداخت‌ غرامت‌ و هزینه‌ به‌ اشخاص‌ ثالثی‌ است‌که‌ به‌ علت‌بیمه‌ نبودن‌ وسیله‌ نقلیه‌ یا فرار کردن‌ یا ناشناخته‌ماندن‌مسؤول‌ حادثه‌، نمی‌توانند خسارت‌ خود را ازشرکتهای‌بیمه‌ دریافت‌ کنند. *بیمه‌ حوادث‌ برچند نوع‌ است‌ ؟ بیمه‌ حوادث‌انواع‌ مختلفی‌ دارد که‌ برخی‌ از آنها به‌ شرح‌ زیراست‌: (1)تمام‌ اوقات‌; (2) ناشی‌ از کار; (3) زندگی‌خصوصی‌; (4)ورزشی‌; (5) رانندگی‌; (6) مسافرت‌باهواپیما; (7) مسافرت‌با هرنوع‌ وسیله‌ نقلیه‌; (8) سرنشینان‌وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌زمینی‌. *بیمه‌مسؤولیت‌ مدنی‌ شخص‌ ثالث‌ چیست‌ ؟ هرکسی‌ ممکن‌است‌ به‌ سبب‌ انجام‌ عملی‌ یا خودداری‌ ازانجام‌ عملی‌موجب‌ زیان‌ اشخاص‌ دیگر شود و ملزم‌ به‌جبران‌ آن‌ باشد.استفاده‌ از اتوموبیل‌ نیز ممکن‌ است‌ سبب‌بروز خسارت‌ وزیان‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود. با بیمه‌مسؤولیت‌مدنی‌شخص‌ثالث‌بیمه‌گرجبران‌چنین‌خسارتهایی‌ را برعهده‌می‌گیرد. *بیمه‌ حوادث‌ سرنشین‌ چیست‌ ؟هرشخصی‌که‌ هنگام‌ حادثه‌، سرنشین‌ وسیله‌ نقلیه‌ بیمه‌شده‌،باشد اعم‌ از راننده‌ و سایر سرنشینان‌ و براثر حادثه‌وسیله‌نقلیه‌ بیمه‌شده‌ جان‌ خود را از کف‌بدهد یا مصدوم‌ ومجروح‌شود، بیمه‌گر باتوجه‌ به‌ شرایط بیمه‌ مبلغی‌ به‌عنوان‌غرامت‌به‌ بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ یا خود وی‌ پرداخت‌ خواهدکرد. *مسئولیت مدنی چیست ؟ هرگاه بر اثر کردار و رفتار فرد یا افرادی به دیگر فرد یا افراد جامعه خسارتی وارد آید مسئولیت مدنی تحقق می‌یابد و به عبارت ساده از مسئولیت مدنی به عنوان "زیان خصوصی" می‌توان نام برد. مثال: مسئولیت متصدی حمل در مقابل صاحب کالا ناشی از حمل کالا در صورتی‌که خسارت عمدی نباشد مسئولیت از نوع مدنی است. لازم به توضیح است یک عمل زیان‌آور می‌تواند فقط موجب زیان به جامعه باشد (مسئولیت کیفری) و یا فقط سبب زیان به افراد جامعه (مسئولیت مدنی) و یا هم موجب زیان فرد و هم باعث خسارت جامعه گردد در آن صورت مسئولیت کیفری و مدنی توأما تحقق یافته است. مثال: پزشکی که در اثر بی‌احتیاطی و سهل‌انگاری واضح در امر معالجه موجب صدمه جسمانی یا روانی بیمار می‌گردد هم مرتکب مسئولیت کیفری گردیده است که جزای آن توبیخ و ممنوعیت از کار می‌باشد و هم مرتکب مسئولیت مدنی گردیده است که بایستی زیان وارد به بیمار شامل دیه یا اَرش را پرداخت نماید. *بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ صاحبان‌ مجموعه های‌ ورزشی ‌ چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماکن ورزشی و انجام تمرینات و مسابقات دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود خسارت جبران می گردد