X
تبلیغات
رایتل

اردوهای دانش آموزی و عباس نمکی

اردوها وفعالیت های گروهی
دوشنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1390

ضرورت واهمیت توسعه اردوگاههای دانش آموزی دراستانهای برگزار کننده

هدف عمده تربیت نسل جوان ونوجوان کشور براساس موازین اسلامی والهی است . دانش آموزان در سطوح مختلف تحصیلی تعلیمات مختلفی را فرا می گیرند که این آموزش ها باعناوین وبرنامه های گوناگون به صورت مستقیم وغیر مستقیم انجام می پذیرد،باید زمینه ای را فراهم نمود که جوانان ونوجوانان به صورت جمعی به فعالیت واداشته شوند تا با رقابت های سالم استعداد های آنها به رشد وشکوفایی برسد ،یکی از راه های علمی در این راستا احداث وتوسعه اردوگاه های دانش آموزی متناسب با اهداف از پیش تعیین شده می باشد. 
آموزش در طبیعت جدا از محیط آموزش های رسمی واز طریق ایجاد ارتباط بین دانش آموز ومحیط طبیعی که به کشف وتجربه محیط اطراف می انجامد یکی از موثر ترین روش های آموزشی است ،از این طریق می توان بصورت موثر تری در نوجوانان و جوانان احساس مسئولیت ،تعهد وانضباط را تقویت نمود .

تردیدی نیست اگر این آموزش ها حول محوری از حما سه ها و ایثار گر یهای رز مندگا نی باشد که بهترین لحظات جوانی و زندگی خو یش را فدا نمو دند تا اسلام و کشور اسلامی از گزند حوادث مصون شود .

مردان وزنانی که در بخش های مختلف این سرزمین به ویژه در جبهه های حق علیه با طل زیبا ترین صحنه های ایثار و شهامت وشجاعت را به منصه ظهور رسا ندند و امروز باز دید از آثار به جا ما نده از آنها هزاران آموزه را برای ما به ارمغان خواهد داشت ،باز دید و گذر از جبهه های جنگ بهترین آموزش های غیر مستقیم را برای تربیت نسل جوان به همراه دارد .و این ظرفیت و فرصت دانشگا هی است که نباید از آن و از آموزه های آن غفلت ورزید .جای بسی شکر دارد که طراحی راهیان نور پا سخی صحیح به این نیاز بوده و می تواند در جهت آشنایی نسل جوان امروز با حافظان کشور و دین موثر بوده وبا خصو صیات و ویژ گی های آنان ایشان را آشنا سازد .

پس ضرورت و اهمیت آشنایی نسل امروز با ایثار گر یهای گذشته نه چندان دور بر کسی پو شیده نیست ،برای اینکه فضای رو حانی و تربیتی این باز دید ها کا مل شود اردو گا هها وخوا بگا ههای دانش آموزی اماکن مکمل هستند وظرفیت وجودی می با شند که با توجه به توسعه وتوجه به آنها این مهم تحقق پیدا خواهد کرد . 

فاطمه فاخر